અમારો સંપર્ક કરો | School

​અમારો સંપર્ક કરો 

શ્રી નાની કુંડળ પ્રાથમિક શાળા
મુ. નાની કુંડળ,
તા. બાબરા,
જિ.અમરેલી,
​પિન-૩૬૫૪૨૧ 
E MAIL -shreenanikundalprimaryschool@gmail.com

અમારી મુલાકાત લો

ગુજરાતના મુખ્ય શેહરોથી અંતર :બાબરા - ૨૦ કિલોમીટર 

અમરેલી - ૪૮ કિલોમીટર 

રાજકોટ - ૯૮ કિલોમીટર 

​અમદાવાદ - ૧૯૬ કિલોમીટર 

SHREE NANI KUNDAL PRIMARY SCHOOL.

SITE MANAGE BY PRINCIPAL PARESH ADALJA

Your Unique Visitor No.

Total Number of Visit This Site 

  • facebook
  • Twitter
  • YOUTUBE